Madshrimps Forum Madness

Madshrimps Forum Madness (http://www.madshrimps.be/vbulletin/)
-   Off-Topic Hangout (http://www.madshrimps.be/vbulletin/f16/)
-   -   Speeding tickets in Belgium reduced (http://www.madshrimps.be/vbulletin/f16/speeding-tickets-belgium-reduced-22484/)

jmke 29th March 2006 22:24

Speeding tickets in Belgium reduced
 
http://www.snelheidscontroles.be/nieuweverkeerswet.htm

Sorry for the dutch link; the last year Belgium decided to charge crazy high sums for speeders , we're talking 3-4 figures.. starting 31/03 they are reverting to less exaggerated fines. :)

wutske 29th March 2006 22:59

They'll probably find another way to get more money :D .
They even have a nice trick for it (learned it today at a visit in the new "justitiepaleis" (court?). We've folowed some cases at the police court on the first row :king: and some dronk guy got a fine of E200*5.5 .
The 5.5 is a factor to make the changes in fines more easily (in stead of rewriting every fine).
So, change it to 5.6 and you win 10% on every fine.

Ow, ps; in 2001 it was only 5.

Sidney 29th March 2006 23:19

What will happen if people start riding donkeys instead? :)

BlackRabbit 30th March 2006 07:22

Quote:

09/03 Betalen voor rit met ezel op dijk
De Hingense (Bornemse) dorpsfilosoof Staf Van den Eynde mag met zijn Spaanse ezel Fritz wel op de dijk wandelen, maar niet in weekends en het wandelen kost hem geld.
”De som van zestig euro is niet het grote pak geld, maar voor dat bedrag dat ik jaarlijks zou moeten ophoesten mag mijn ezel in de weekends totaal niet op de dijk en mag hij op weekdagen alleen maar tussen 9 en 16u op de dijk. Een zomerse avondwandeling of een zondags uitje voor Fritz zit er dus niet in.
Staf, recentelijk met zijn ezel van de dijken gejaagd door een toezichter, was in eerste instantie gelukkig, vooral voor zijn trouwe metgezel ezel Fritz, dat hij van de NV Waterwegen en Zeekanaal toch een vergunning kreeg om met zijn ezel op de dijk te wandelen. ”Maar ik moet betalen om met Fritz op de dijk te wandelen terwijl elke fietser en voetganger dat gratis mag. Ik mag dan nog maar luttele uren en dan nog niet eens waar ik wil met hem op de dijk. Ik ga de administratie blijven bestoken tot ik minstens op elk moment en overal op de dijken mag wandelen”, aldus nog Staf.
Quote:

Ezel moet gevangenis in
Pacho de ezel heeft drie dagen in de gevangenis moeten doorbrengen. Pacho liep namelijk op de weg toen een man op een motor tegen hem aanreed. De man was zwaargewond.

Daarom heeft de politie hem mee naar hun kantoor genomen. De politie wilde eerst weten war er gebeurd was. Volgens de eigenaar was het ongeluk zeker niet Pacho’s fout. Pacho werd zelf trouwens gewond, aan zijn hoofd en rechterhoef.

Dit gebeurde in Colombia, waar Pacho inmiddels een beroemdheid is geworden. Pacho werd uiteindelijk na drie dagen
:)

jmke 30th March 2006 07:34

uhm; nice post BR, but Lazyman don't speak dutch:p

BlackRabbit 30th March 2006 08:50

I know, but too lazy to translate ;)


(babelfish ftw)

jmke 30th March 2006 09:0309/03 Pay for ride with rest on dike
The Hingense (Bornemse) rural philosopher staff of pine Eynde can Fritz walk with its Spanish rest, however, on the dike, but in weekends and walking does not cost him money.
The sum of sixty euro is not the large package money, but that amount which I cough up annually would have he cannot my rest in the weekends totally on the dike and can on week days only between 9 and 16u on the dike. A summery evening walk or a Sunday trip for Fritz does not sit therefore.
Staff, recently hunted with its rest of the dikes by toezichter, were in the first place happy, especially for its faithful worker rest Fritz, that he of the plc water ways and sea canal nevertheless got a license to walk with its rest on the dike. But I must pay to walk whereas with Fritz on the dike each cyclist and pedestrian that for free can. I can then still but little hours and then not yet once where I want with him on the dike. I will harass the administration to continue to I at least at each moment and overal on the dikes can walk, thus still staff.


---

Rest must prison in
Pacho the rest has had spend three days in the prison. Pacho ran, as it happens, on the way then a man on an engine against him collided. The man was badly injured.
For this reason the police force has taken him to their office. The police force wants know firstly war had happened there. According to the owner the ongeluk certain Pacho's was not wrong. Pacho became themselves as a matter of fact wounded, to its head and rechterhoef.
This happened in Colombia, where Pacho meanwhile a beroemdheid has become. Pacho became eventually after three days

The Senile Doctor 30th March 2006 09:54

Quote:

Originally posted by jmke

Rest must prison in

wtf?

jmke 30th March 2006 10:20

how that engine translates "ezel" to "rust" is beyond me. Ezel = Donkey


All times are GMT +1. The time now is 19:36.

Powered by vBulletin® - Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO